Hoofding Gooik

Adviesraden 

Om de betrokkenheid en de inspraak van de burgers te verzekeren bij de beleidsvoorbereiding, bij de uitwerking van de gemeentelijke dienstverlening en bij de evaluatie ervan heeft de gemeenteraad een aantal adviesraden opgericht die tot opdracht hebben op regelmatige en systematische wijze het gemeentebestuur te adviseren.

De gemeenteraad kan voor bepaalde vragen, dossiers, plannen of beleidsdocumenten het advies inwinnen van adviesraden die in de gemeente werden opgericht.

Deze adviesraden hebben geen beslissingsbevoegdheid maar zijn louter adviserende organen die, op vraag van het schepencollege of op eigen initiatief, niet bindende adviezen uitbrengen.