Groenbemestingspremie 

Een premie die aan de Gooikse land- & tuinbouwers toegekend wordt om de fauna en flora te stimuleren, erosie te bestrijden en de uitspoeling van de nutriënten in de bodem te beperken. Kan jaarlijks aangevraagd worden op uiterlijk 30 november van elk jaar.

Het aanvraagformulier samen met een kopie van de aankoopfactuur van de groenbemesters en kopie van de verzamelaanvraag indienen bij het gemeentebestuur Gooik, dienst wonen en omgeving. Email: wonenenomgeving@gooik.be

Grondontledingspremie 

Een premie die toegekend wordt aan de Gooikse land- en tuinbouwers met als doel een beredeneerd bemestingsadvies na te streven zodat overbemesting voorkomen wordt en zodat uitspoeling van nutriënten uit de bodem naar het grondwater voorkomen wordt. Kan jaarlijks aangevraagd worden op uiterlijk 30 juni van elk jaar.

Het aanvraagformulier samen met een kopie van de factuur van de grondontledng indienen bij het gemeentebestuur Gooik, dienst Wonen en omgeving. Email: wonenenomgeving@gooik.be

Bedrijfsbezoeken op land- & tuinbouwbedrijven 

Premie die toegekend wordt aan Gooikse land- & tuinbouwbedrijven om groepsbezoeken aan de bedrijven te stimuleren in het kader van plattelandstoerisme.

De aanvragen dienen ten laatste op 1 februari volgend op het  jaar van de groepsbezoeken ingediend te worden op het daartoe bestemde formulier bij het gemeentebestuur Gooik, dienst vrije tijd - Toerisme.

Milieuraad geeft subsidies voor bewoonde zwaluwnesten 

Vroeger werd gezegd dat zwaluwen geluksbrengers zijn. Daar waar de zwaluw zijn nest bouwt zal er voorspoed heersen. Tegenwoordig hebben de zwaluwen echter huisvestingsproblemen. Dat betekent niet alleen minder voorspoed voor de eigenaars van het huis of de stal maar vooral ook minder geluk voor de zwaluwen zelf en.... meer insecten die niet opgegeten worden, dus meer insecten die ons komen plagen.

Als we het over de lente hebben, denken we er automatisch de eerste zwaluw bij. De vroegste zwaluwen arriveren reeds in maart, maar de meeste mensen zien de eerste zwaluw niet voor half of eind april.  Redelijk snel na hun aankomst begeven ze zich trouw naar hun nestplaats van de vorige jaren en net daar wringt het schoentje. Meer en meer zwaluwen stellen vast dat die nestplaats is veranderd of verdwenen.

Veel mensen vinden het niet leuk om uitwerpsel op hun stoep of raam te vinden en daarom vernietigen ze de zwaluwnesten. Dat is verboden want de huiszwaluw is een beschermde soort. Bovendien is het ook heel gemakkelijk op te lossen met een plankje net onder het nest. Zo wordt alle mest opgevangen. Huiszwaluwen vinden ook steeds minder geschikte broedplaatsen. Veel dakgoten zijn van plastic, waar de modder van hun nesten bijna niet op kleeft. Verder zijn er door het gebruik van insecticiden steeds minder insecten, waardoor er minder jongen groot worden. Boerenzwaluwen verliezen hun nestplaatsen omdat de industriële stallen hermetisch afgesloten zijn.

Elke dag vangt een paartje zwaluwen 9000 insecten als voedsel voor hun jongen, van een prima insectenverdelger gesproken …!

Enkele tips om de zwaluw te helpen overleven

  • Laat vanaf eind maart uw garage, paardenstal, schuurdeur of – raampje openstaan.
  • Zijn er binnen geen uitstekende richels, balken, plankjes e.d. sla dan een ruw houten plankje tegen de muur of balk in een donkere hoek.
  • Zorg voor een modderplaats, enkel vierkante meters groot. Maak er indien nodig één.
  • Graaf een ondiepe kuil en bekleed die met plastic, vul die met modderige klei. Zorg dat de klei het hele voorjaar vochtig blijft. In noodgevallen kan men een kunstnest plaatsen.

Kunstnesten

Natuurlijk nesten zijn natuurlijk beter dan kunstnesten, maar ze kunnen een hulpmiddel zijn om de zwaluw in stand te houden. Deze zijn ideaal ter vervanging van oude stukgegane nesten of om nieuwe te plaatsen in de omgeving van natuurlijke nesten.

Dit zal voornamelijk gaan over het hangen van kunstnesten voor huiszwaluw in de buurt van bestaande kolonies, onder de dakrand van geïnteresseerde landbouwers/bewoners (al dan niet met een extra plankje aan de muur om de mest op te vangen). Ook voor boerenzwaluwen kunnen we actie ondernemen.

Premies voor zwaluwen

Trotse eigenaars van een zwaluwnest aan hun woning of ander gebouw (stal, garage,...) te Gooik kunnen voor 2020 een premie krijgen van de Gooikse milieuraad. De premie bedraagt 10 euro per bewoond nest met een max. van 10 nesten. Het aanvraagformulier kan je hieronder invullen. De premie aanvragen worden afgesloten uiterlijk tegen 24 juli 2020.

Extra boeiende informatie over zwaluwen kan u terugvinden in onderstaande brochure en op www.zwaluwen.info

Foto van Ronald Messemaker - Buitenbeeld
Huiszwaluw
Hans Gebuis - Buitenbeeld
Boerenzwaluw

Aanvraagformulier premie zwaluwen 

Naam aanvrager *:
Adres aanvrager *:
Telefoon/GSM aanvrager *:
Rekeningnummer aanvrager *:
Adres bewoonde zwaluwnesten *:
Aantal bewoonde nesten - Huiszwaluw *:
Aantal bewoonde nesten - Boerenzwaluw *:
Aantal bewoonde nesten - Gierzwaluw *:
gelieve alle velden met * in te vullen