Sportbeleid 

De gemeente Gooik heeft in haar meerjarenplan voor sport een aantal doelen, middelen en een tijdpad vooropgesteld, waarmee ze richting wilt geven aan de gestelde organisatiedoelen die men wil realiseren.

Zij werd hierin deels ondersteund vanuit de Vlaamse Overheid die op haar beurt een aantal Vlaamse beleidsprioriteiten trachtte te realiseren die opgenomen waren in het decreet Lokaal Sportbeleid. Sinds 1 januari 2016 werd het decreet stopgezet, de sectorale subsidies sport (maar ook jeugd, cultuur, ontwikkelingssamenwerking,...) zijn intussen ingekanteld in het gemeentefonds wat de gemeente meer autonomie en minder planlast oplevert. 

Via het Autonoom Gemeentebedrijf Gooik wil de gemeente Gooik een efficiënter beheer op infrastructureel, financieel, fiscaal en dienstverlenend vlak van reeds in uitvoering zijnde en nog geplande projecten van het gemeentelijk sportcentrum Koornmolen.

Een aantal bovenlokale sportstructuren (oa. Sport Vlaandere, ILV Sportregio Pajottenlan,...) hebben elk ook eigen regionale beleidsdoelstellingen te realiseren, vaak doen ze dit in samenwerking met lokale sportactoren (sportdienst, scholen, clubs,...).